תנאי השימוש באתר 50out.co.il

 1. הסכם זה הינו הסכם שימוש מחייב באתר האינטרנט 50out.co.il ('האתר') בינך ('המשתמשת') לבין הנהלת האתר – שתיל- הקרן החדשה לישראל ו- SISO (ביחד ולחוד – 'מנהלי האתר') ובין שאר משתמשי האתר ('המשתמשים'). הסכם זה מהווה התחייבות משפטית מלאה בין המשתמשת לבין הנהלת האתר והשימוש באתר כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן כלשונם וללא כל שינוי, אותם אתן מתבקשות לקרוא טרם שימוש. במידה ואינכן מסכימות לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, אינכן רשאיות לעשות כל שימוש באתר.
 2. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון זכר.
 3. כל הזכויות בתכנים הנמצאים באתר (למעט הודעות על אירועים אשר יצורפו ע"י משתתפים) ובכלל זאת מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): שם המתחם,כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), טקסט, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), סימני מסחר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמלילים, סמל וצלמית (icon) (להלן: "תכני האתר"), נמצאות בבעלות מנהלות האתר או בבעלות צדדים שלישיים אשר נתנו הסכמתם להעלאת תכני האתר.
 4. אין לעשות כל שימוש ו/או שינוי בתכני האתר (ובכלל כך: להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מנהלות האתר. האמור לעיל לגבי שימוש בלתי מורשה בתכני האתר חל גם לגבי תכנים שבבעלות צדדים שלישיים.
 5. משתמשות יהיו רשאיות להעלות לאתר אך ורק הודעות בדבר אירועים רלוונטיים לאתר ("הודעות בדבר אירועים") וזאת בהתאם לאמור להלן:
  • משתמשת המעוניינת להעלות הודעה בדבר אירוע תמלא פרטים בטופס 'הוספת אירוע' באתר והיא תהא אחראית באופן בלעדי לנכונות המידע שיתפרסם באתר אודות תכנים אלו. כל משתמשת אשר תשלח את טופס 'הוספת אירוע' מצהירה ומתחייבת בזאת כי לא יהיה בתכנים שתבקש להעלות לאתר, לרבות כל המלל והתמונות שיצורפו להודעה, משום פרסום בניגוד לכל דין, לרבות לשון הרע, קוד מחשב זדוני, נגיפי מחשב או סוסים טרויאנים, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב או למחיקת תכנים, פרסום המפר או תורם להפרת זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות ו/או זכויות מעין קנייניות ו/או זכויות חוזיות של צד ג' כלשהו, פרסום המהווה לשון הרע או פגיעה בפרטיות ובצנעת הפרט, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, העלאת קישור לאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים הפליה פסולה, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד או לפעילות המנוגדת לחוק, פרסום פוגעני ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, הבעת תמיכה בסרבנות ועידוד סרבנות, הבעת תמיכה בחרם על  מדינת ישראל ועידודו, הבעת תמיכה ועידוד העמדת חיילים וחיילות למשפט בין לאומי, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטייתו המינית או השתייכותו המינית, אמונתו הדתית, על סמך שירותו בצה"ל או אי שירותו בצה"ל או פרסום הקורא להשמדת עם, וכי היא רשאית עפ"י דין להעלות ההודעה אודות אירוע לאתר.
  • במקרה שלאחר העלאת הודעה לאתר יתברר שהיה בהודעה ו/או בהעלאתה לאתר משום הפרת זכויות של צד ג' ו/או משום גרימת נזק כלשהו לצד ג', המשתמשת מצהירה ומתחייבת לשפות את מנהלות האתר בגין כל תובענה ו/או דרישה שתוגש נגד מנהלות האתר, ובכלל זאת בעילה של הפרת זכות יוצרים ו/או הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות.
  • מנהלות האתר אינן מחויבות לאשר בקשה של משתמשת להוספת אירוע ולצרף ההודעה בדברר האירוע ללוח האירועים באתר. מנהלות האתר תבחנה את הבקשה להוספת אירוע ותהיה להן שיקול הדעת המוחלט לאשר או לדחות הוספת אירוע ומבלי שתידרשנה לנמק החלטתן. כן תהיה למנהלות האתר שיקול הדעת המוחלט להסיר תכנים שהעלאתם לאתר אושרה. עם זאת, יובהר כי מנהלות האתר אינן מבצעות בדיקה כי הודעה אשר מבוקש להעלות לאתר (לרבות מלל ותמונות) אינן מפרות זכויות של צד ג' כאמור. ממילא שמנהלות האתר אינן נושאות באחריות כלשהי על כל תוכן שיפורסם באתר על ידי משתמשת.
  • מבלי לגרוע באמור לעיל, מנהלות האתר ישללו את הזכות להעלות הודעות לאתר ו/או יסירו הודעות אשר הועלו לאתר בכל מקרה של הפרה של תנאי שימוש אלו. במקרה שתכנים המוגשים למנהלות האתר ע"י משתמשת יהוו תוכן פוגעני או עבירה על החוק מנהלות האתר יפעלו עפ"י שיקול דעתן ויהיו רשאיות למסור המידע על המשתמשת לרשויות אכיפת החוק ו/או לצד שלישי כלשהו באם חשיפת התכנים והפרטים נדרשים לצורך שמירת אינטרסים לגיטימיים של מנהלות האתר ו/או צד שלישי כלשהו.
  • המשתמשת מקנה בזאת למנהלות האתר רישיון שימוש בלתי הדיר ומוחלט לעשות כל פעולה בתכנים שיועלו על ידה ומקנה למשתמשים רישיון לצפות בתכנים אלו ללא כל תשלום וללא כל טענה. המשתמשת פוטרת את הנהלת האתר מכל תביעה כנגדה על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של פרטי המידע. המשתמשת פוטרת את הנהלת האתר מאחריות בגין שימוש בכל מידע שיפורסם ומצהירה כי ידוע לה שמידע זה לא נבחן על ידי הנהלת האתר והיא לא תישא בכל אחריות לגביו. שיפוי על נזק – המשתמשת תשפה את הנהלת האתר על כל נזק שייגרם לה וכל עלות משפטית, לרבות עלויות התדיינויות משפטיות, בעקבות פרסום מידע כוזב או כל מידע שיפר הסכם שימוש זה.
  • מנהלות האתר אינן מתחייבות, כי פרסום הודעות אודות אירועים באתר יוביל לכל היענות שהיא, ו/או להיענות מסוג שרצוי לכן. מנהלות האתר אינן יכולות לדעת, וכן אינן אחראיות על אופי התגובות אשר יתקבלו בעקבות העלאת הודעות אודות אירועים באתר לבקשת המשתמשת לרבות זהות המגיבים למידע שיפורסם. אשר על כן, לא תישא הנהלת האתר בכל אחריות שהיא לתגובות האמורות, לזהות הפונים למשתמש, ו/או לכל תוצאה שעשויה לנבוע מהפרסום האמור – כלפי המשתמשת ו/או כלפי מי מטעמה. בנוסף, לא תהיה הנהלת האתר אחראית לכל שימוש שייעשה על-ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המשתמשים.
 6. בכוונת מנהלות האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ו/או מחשבי מנהליו ו/או מחשבי המשתמשים. יחד עם זאת אין ביכולת מנהלי האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאיות מנהלות האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו וכן יוכלו לשנות מעת לעת את האתר לרבות: עיצובו, מראהו, תכניו, השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר בו, בלא צורך להודיע על כך מראש. מנהלות האתר אינן מספקות תמיכה טכנית ואינן אחראיות לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על מחשבכן.
 7. המשתמשת אחראית בלעדית לגישה לאתר, לעלויות ההתקשרות לאתר, לרבות ספק התקשורת וספק הגישה לאינטרנט, למחשבה ולתקינות ציוד התקשורת שברשותה.
 8. השירותים והמידע באתר נועדו לשימוש הציבור כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולשת. לא תהיה למשתמשת באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלות האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, והשימוש באתר ייעשה על אחריותה הבלעדית של הגולשת בו.
 9. מנהלות האתר אינן אחראיות לאתרים אשר קישור אליהן יופיע באתר, ובכלל זאת בלוח האירועים ו/או מכתבות באתר, חומר מערכתי ו/או לכל אינדקס שבאתר (להלן – האתרים האחרים). מנהלות האתר אינן מתחייבות כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו בפועל לאתרי אינטרנט פעילים. אין באפשרות מנהלות האתר לקבוע את רמת מהימנות המידע שבאתרים האחרים, שלמות המידע, דיוקו ו/או עדכניותו, וכמובן אין להן כל שליטה בתוכן ו/או בהיקף המידע המתפרסם באתרים האחרים אשר יש קישור אליהם מהאתר כאמור לעיל.
 10. הסכם שימוש זה חל ויחול על כל שימוש באתר אלא אם פורסם אחרת באותו עמוד ספציפי. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מראש. לא יהיה בתנאי השימוש האמורים במסמך זה כדי לגרוע מזכות העומדת למנהלי האתר עפ"י דין.
 11. באם נתקלה המשתמשת במסגרת גלישתה באתר בתכנים אשר לטעמה פוגעים בזכויות המוקנות לה על פי דין הנה מתבקשת לפנות למנהלות האתר באי מייל gilhi@shatil.nif.org.il בצירוף פירוט מלא וזאת לשם בדיקת טענותיה לגופן.
 12. הסכם זה מובא תחת הדין הישראלי, כאשר חוקי מדינת ישראל יחולו עליו בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע הימנו, ו/או הקשור באתר יהיה בבית המשפט המוסמך לעניין במחוז ירושלים שבישראל, אלא אם כן החליטה הנהלת האתר אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. במידה ויתעורר סכסוך בין משתמשת למשתמשת אשר יגרור מעורבות של מנהלות האתר כצד לסכסוך, למנהלות האתר תהיה הסמכות הבלעדית לבחירת פורום שיפוט.